top of page
חיפוש

מנועים לרכב בשיטת "אוטו"


א.  פעולתם של מנועים לרכב בשריפה פנימית ארבעה־מהלכי בשיטת ״אוטו״ מבוססת על מחזורי־פעולה, שכל אחד מהם מסתיים תוך שני סיבובים של גל הארכובה (720 מעלות צלזיוס). המחזור כולל את ארבעת המהלכים הבאים:¬ (1) מהלך היניקה   (2) מהלך הדחיסה  (3) מהלך הנפץ  (4) מהלך הפליטה. במחזור פעולת המנוע כל אחד מארבעת המהלכים הנ"ל הוא שלב נפרד, אך יחד עם זאת משתלב כל מהלך בקודם לו. כן מהווה כל מהלך שלב מכין למהלך הבא אחריו. שילוב זה קיים גם לגבי המהלך האחרון במחזור וכן לגבי המהלך הראשון במחזור.

ב.  בעת ירידת הבוכנה במנוע במהלך היניקה גדל החלל שמעל ראש הבוכנה. כתוצאה מכך נוצר הפרש בין הלחץ שבתוך הצילינדר ובין הלחץ האטמוספרי השורר מחוץ למנוע. הפרש הלחצים גורם לזרימת תערובת אוויר ודלק דרך פתח הנחשף על־ידי שסתום היניקה לתוך הצילינדר. עם גמר מהלך היניקה נסגר שסתום־היניקה.

ג. הבוכנה, העולה במהלך־הדחיסה, דוחסת את התערובת שהוכנסה לתוך הצילינדר במהלך היניקה לחלל המכונה בשם ״תא השריפה״. במשך מהלך הדחיסה סגורים שסתומי־היניקה והפליטה.

ד.  לפני התחלת מהלך הנפץ במנוע מוצתת התערובת על־ידי זיק־חשמל. חום השריפה גורם להתפשטותם בלחץ רב של הגזים הבוערים. הלחץ הגבוה מניע את הבוכנה לאורך דפנות הצילינדר. האנרגיה המכאנית הנוצרת מנוצלת לסיבוב גל־הארכובה בשלשת המהלכים הנותרים ולשם הפקת כוח מהמנוע. במשך מהלך הנפץ סגורים שסתומי הפליטה והיניקה. במחזור עבודת המנוע מהלך הנפץ הוא המהלך העיקרי. יתר המהלכים ניזונים ממנו והם מהלכי עזר בלבד.

ה.  בעקבות עליית הבוכנה במהלך הפליטה שסתום הפליטה חושף פתח, דרכו נפלטים הגזים השרופים מהצילינדר. עם גמר מהלך הפליטה, מוכן הצילינדר לקבלת מטען חדש של תערובת. בגמר מהלך הפליטה נסגר שסתום הפליטה, ומסתיים מחזור אחד של פעולת מנוע.

ו.  במחזור פעולת מנוע אחד יורדת הבוכנה במהלך היניקה ובמהלך הנפץ, ועולה במהלך הדחיסה ובמהלך־הפליטה. כלומר, בכל מחזור פעולת מנוע עולה ויורדת הבוכנה פעמיים. לעומת זאת, נפתח כל שסתום רק פעם אחת. פעולת השסתומים קובעת את מהות המהלך שיתהווה בכל פעם כשהבוכנה יורדת, וכן את מהות המהלך שיתהווה בכל פעם כשהבוכנה עולה. לשם פעולתו התקינה של המנוע יש הכרח בתיאום מלא בין פעולת הבוכנה ובין פעולת שני השסתומים. לתיאום זה קוראים "תזמון השסתומים".

7 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול
bottom of page